Les recreacions petites, però no de menor importància / Las recreaciones pequeñas, pero no de menor importancia

Traducció al Castellà després del Català

No per ser petit, ets menys gran! Frase aparentment contradictòria, però certa, i referida a la recreació històrica, a mi m’agrada dir-ne micro-recreacions!

No es un format nou, una visita guiada pot ser una recreació de petit format, una escenificació pot ser una micro-recreació, la visita a una escola també ho pot ser! La clau…, es la quantitat de gent que mobilitzes, i en conseqüència també l’equip. Que podrien definir en un màxim de la capacitat d’un cotxe estàndard, posant les xifres de 2-3 persones i un maleter estàndard.

Dos recreadors atenent un grup d’excursionistes a les fortificacions de Vallbona de les Monges / Dos recreadores atendiendo a un grupo de excursionistas en las fortificaciones de Vallbona de les Monges

Fent una ferma defensa de les seves avantatges des d’aquest humil espai!

Una avantatge, tal vegada la primera i principal, es la proximitat. Aquest Tu a Tu que permet arribar directament a la persona, quasi quasi com parlar amb ell cara a cara, permetent explicacions quasi personalitzades. Fins i tot en grupets petits, ja que es crea un clima de confiança impossible en aquelles recreacions on s’han d’adoptar mesures de distancia de seguretat.

Sent aquesta proximitat un dels principals arguments per una recreació didàctica!

La recreació històrica a les escoles es una eina didàctica? / ¿La recreación histórica en las escuelas es una herramienta didáctica?

La versatilitat en podria ser la segona, aquí la clau es trobar al personal adequat i adaptar-lo a l’escenari.

Crec que us resultarà evident que no es el mateix una aula d’un col·legi, que un museu o un espai a l’aire lliure, però la adaptabilitat del petit format es evident, com aquell que diu només hem de procurar disposar d’un espai on mostrar els objectes i si necessitarem electricitat i pantalles! La resta ja depèn de les capacitats de l’equip humà. Sent la part humana sempre la més important, sigui a la banda que sigui.

Clar que, i normalment en àmbits específics, també podem convertir l’espai en l’objecte a mostrar, com podria ser, per posar un exemple, practicar la mimetrització d’un element de fortificació.

A més, aquest petit format es podria considerar perfecte per viatjar a les aules, un format que he de reconèixer que m’encanta, sent perfecte per portar la arqueologia experimental a les aules.

Terme que donaria per un article sencer, però que, i per resumir ràpidament, diré que es el fet de poder experimentar el que no surt en llibres, textures del teixit, pes dels objectes, comoditat del calçat i el que puguem implementar el futurs no massa llunyans.

Oriol Miró Serra.

16 de Març de 2022.

No por ser pequeño, ¡eres menos mayor! Frase aparentemente contradictoria, pero cierta, y referida a la recreación histórica, ¡a mí me gusta llamar micro-recreaciones!

No es un formato nuevo, una visita guiada puede ser una recreación de pequeño formato, una escenificación puede ser una micro-recreación, ¡la visita a una escuela también lo puede ser! La clave…, es la cantidad de gente que movilizas, y en consecuencia también el equipo. Que podrían definirse en un máximo de la capacidad de un coche estándar, poniendo las cifras de 2-3 personas y un maletero estándar.

¡Haciendo una firme defensa de sus ventajas desde este humilde espacio!

Una ventaja, tal vez la primera y principal, es la proximidad. Este Tu a Tu que permite llegar directamente a la persona, casi casi como hablar con él cara a cara, permitiendo explicaciones casi personalizadas. Incluso en grupitos pequeños, ya que se crea un clima de confianza imposible en aquellas recreaciones en las que deben adoptarse medidas de distancia de seguridad.

¡Siente esta proximidad uno de los principales argumentos por una recreación didáctica!

La versatilidad podría ser la segunda, aquí la clave es encontrar al personal adecuado y adaptarlo al escenario.

Creo que le resultará evidente que no es lo mismo un aula de un colegio, que un museo o un espacio al aire libre, pero la adaptabilidad del pequeño formato es evidente, casi se podría decir que sólo tenemos que procurar disponer de ¡un espacio donde mostrar los objetos y si necesitaremos electricidad y pantallas! El resto depende de las capacidades del equipo humano. Siendo la parte humana siempre la más importante, sea en el lado que sea.

Claro que, y normalmente en ámbitos específicos, también podemos convertir el espacio en el objeto a mostrar, como podría ser, por poner un ejemplo, practicar la mimetrización de un elemento de fortificación.

Además, este pequeño formato podría considerarse perfecto para viajar a las aulas, un formato que debo reconocer que me encanta, siendo perfecto para llevar la arqueología experimental a las aulas.

Término que daría por un artículo entero, pero que, y para resumir rápidamente, diré que es el hecho de poder experimentar lo que no sale en libros, texturas del tejido, peso de los objetos, comodidad del calzado y lo que podamos implementar el futuro no demasiado lejanos.

Oriol Miró Serra

16 de marzo de 2022