Tallers didàctics a Escoles, instituts i universitats. Apropament al sistema educatiu i normalització? / Talleres didácticos en Escuelas, institutos y universidades. ¿Acercamiento al sistema educativo y normalización?

VERSIÓ CASTELLANA i una part en anglés, DESPRÉS DE LA CATALANA

Tallers didàctics a Escoles, instituts i universitats. Apropament al sistema educatiu i normalització?

La recreació com a eina d’aprenentatge?

Sé que no es normal començar amb una pregunta, però la resposta es un clar si! I aquest Si, es basa en l’acostament al temps explicat, via el recreador i els objecte, els dos «conceptes» amb missatge propi. Però que es necessiten l’un a l’altre.

Si anem per parts, considerant el recreador una part, aquest es l’interpret, l’intermediari entre l’estudiant i els objectes, fent un transit entre ells dos a través de la seva vestimenta. Adequada a l’època estudiada.

Però es que a més, aquest recreador, també es un xic historiador, i ha de saber unir els els objectes amb la història del moment, ja que tot es «presoner» del moment en menor o major mesura. I, per això mateix, el nostre recreador es una persona que ha estudiat i llegit, creant un missatge capaç d’unir la frescor i espontaneïtat de l’estudiant amb el missatge rígid de l’objecte. Fent del recreador una part imprescindible de qualsevol sessió.

Però, si bé el recreador es ben capaç d’explicar sense objectes, aquests en són el seu complement! Tots sabem que el tacte a vegades també fa d’ulls oi?

Sabíeu que als anys 30 l’alumini no era d’ús general com ara? / Did you know that in the 1930s aluminum was not as widely used as it is now? / ¿Sabíais que en los años 30 el aluminio no era de uso general como ahora?

Però pot un objecte parlar? Com s’entén això?

La resposta es…, el recreador! Ell t’interpretarà des del material d’elaboració, moment en que arriba, funció que tenia, i si es dona el cas, la comparativa amb un objecte actual, fent entendre el progrés o canvis pertinents.

Posem per exemple un casc, tot analitzant el que se’n deriva.

Bo i sabent que els cascs d’aquella època no eren el que són ara, sabem que evitaven ferides per metralla, de manera que si amb el casc portes un tros de metralla i un gràfic sobre l’efecte de la metralla en el cos. Has creat un missatge d’allò més antibel·licista, ja que el missatge que qualla…, es el de les terribles ferides.

Imatges com aquesta ( i es suau) ajuden a desmitificar la guerra / Images like this (and it’s soft) help demystify war / Imágenes como ésta (y es suave) ayudan a desmitificar la guerra

Però ei, i parlem del medi, les aules! Les aules no tenen guió, el guió el marquen els alumnes, per bé que tu has de saber poder explicar un mínim de continguts alhora que deixes que ells puguin saber i preguntar el que volen, o si més no una part!

Sona a ambient difícil, però no massa més que altres en realitat, però també es un ambient d’espontaneïtat d’allò més excitant. Alhora que ben explicat, qui sap…, si pot ser el germen de futurs recreadors, o, si més no, gent que respecti la història.

I evidentment que hi haurà cert rebuig i indiferència vers el recreador, però es que hem oblidat que érem? I que, no ens enganyem, no estàs a escola per gust a vegades.

Amb tot, i arribats a aquest punt, veiem que em d’atraure (o intentar) fins i tot als més díscols, tu com a recreador fas de «mestre», però es que a més, el mestre d’ofici, també confia que el teu taller sigui de profit, i per això els recreadors tenim recursos.

Que es provin la roba, que la portin una estona i que expliquin que han sentit! / Let them try on the clothes, wear them for a while and explain what they felt! / ¡Que se prueben la ropa, que la lleven un rato y que expliquen que han sentido!

Objectes interconnectats, explicacions directes i amb valors entenedors, sons i, la possibilitat de vestir-se com a milicià i soldat, per notar les diferencies de la roba actual, ben combinats fan que les dificultats en realitat no siguin tantes. Només cal una mica de pràctica per saber-ho conduir, i que al final sigui un taller didàctic d’alt percentatge de contingut sensitiu.

I fins aquí «tot», que es poc, però clar, parlem de valors i de iniciatives personals del recreador que va a les aules. Ell ha de trobar la manera d’arribar al seu públic, i això es una feina en que se’l pot ajudar, però no dictar-li com.

Com hem dit, cada aula, cada grup, cada alumne, es un món!

Oriol Miró Serra

22 de desembre de 2022

Talleres didácticos en Escuelas, institutos y universidades. ¿Acercamiento al sistema educativo y normalización?

¿La recreación como herramienta de aprendizaje?

Sé que no es normal empezar con una pregunta, ¡pero la respuesta es un claro si! Y este Si, se basa en el acercamiento al tiempo explicado, vía el recreador y los objetos, ambos «conceptos» con mensaje propio. Pero que se necesitan uno a otro.

Si vamos por partes, considerando el recreador una parte, éste es el interprete, el intermediario entre el estudiante y los objetos, haciendo un tránsito entre ambos a través de su vestimenta. Adecuada a la época estudiada.

Pero es que además, este recreador, también es algo historiador, y debe saber unir los objetos con la historia del momento, ya que todo es «prisionero» del momento en menor o mayor medida. Y, por eso mismo, nuestro recreador es una persona que ha estudiado y leído, creando un mensaje capaz de unir la frescura y espontaneidad del estudiante con el mensaje rígido del objeto. Haciendo del recreador una parte imprescindible de cualquier sesión.

Pero, si bien el recreador es capaz de explicar sin objetos, ¡estos son su complemento! ¿Todos sabemos que el tacto a veces también hace de ojos verdad?

El text de la constitució de la República Espanyola com a mostra de voluntat de progrés. / The text of the constitution of the Spanish Republic as a sign of the will to progress. / El texto de la constitución de la República Española como muestra de voluntad de progreso.

¿Pero puede un objeto hablar? ¿Cómo se entiende esto?

La respuesta es… ¡el recreador! Él te interpretará desde el material de elaboración, momento en que llega, función que tenía, y en su caso, la comparativa con un objeto actual, haciendo entender el progreso o cambios pertinentes.

El text de la constitució de la República Espanyola com a mostra de voluntat de progrés. / The text of the constitution of the Spanish Republic as a sign of the will to progress. / El texto de la constitución de la República Española como muestra de voluntad de progreso.

Pongamos por ejemplo un casco, analizando lo que se deriva.

Sabiendo que los cascos de aquella época no eran lo que son ahora, sabemos que evitaban heridas por metralla, por lo que si con el casco llevas un pedazo de metralla y un gráfico sobre el efecto de la metralla en el cuerpo. Has creado un mensaje de lo más antibelicista, ya que el mensaje que cuaja…, es el de las terribles heridas.

Pero ¡ey, y hablamos del medio,¡las aulas! Las aulas no tienen guión, el guión lo marcan los alumnos, aunque tú debes saber poder explicar un mínimo de contenidos a la vez que dejas que ellos puedan saber y preguntar lo que quieren, ¡o por lo menos una parte!

Que es provin la roba, que la portin una estona i que expliquin que han sentit! / Let them try on the clothes, wear them for a while and explain what they felt! / ¡Que se prueben la ropa, que la lleven un rato y que expliquen que han sentido!

Suena a ambiente difícil, pero no más que otros en realidad, pero también es un ambiente de espontaneidad de lo más excitante. Al mismo tiempo que bien explicado, quién sabe…, a ser posible el germen de futuros recreadores, o, al menos, gente que respete la historia.

Y evidentemente que habrá cierto rechazo e indiferencia hacia el recreador, pero ¿es que hemos olvidado que éramos? Y que, no nos engañemos, no estás en la escuela por gusto a veces.

Sin embargo, y llegados a este punto, vemos que debemos atraer (o intentar) incluso a los más díscolos, tú como recreador haces de «maestro», pero es que además, el maestro de oficio, también confía que tu taller sea de provecho, y por eso los recreadores tenemos recursos.

Objetos interconectados, explicaciones directas y con valores comprensibles, sonidos y, la posibilidad de vestirse como miliciano y soldado, para notar las diferencias de la ropa actual, bien combinados hacen que las dificultades en realidad no sean tantas. Sólo hace falta un poco de práctica para saber conducirlo, y que al final sea un taller didáctico de alto porcentaje de contenido sensitivo.

Y hasta aquí «todo», que es poco, pero claro, hablemos de valores y de iniciativas personales del recreador que va a las aulas. Él debe encontrar la manera de llegar a su público, y eso es un trabajo en el que se le puede ayudar, pero no dictarle cómo.

¡Cómo hemos dicho, cada aula, cada grupo, cada alumno, es un mundo!

Oriol Miró Serra

22 de diciembre de 2022

Reenactment as a learning tool?
I know it’s not normal to start with a question, but the answer is a clear yes! And this If, is based on the approach to time explained, via the recreater and the object, the two «concepts» with their own message. But that they need each other.
If we go by parts, considering the reenactor a part, he is the interpreter, the intermediary between the student and the objects, making a transit between the two of them through his clothing. Appropriate to the period studied.
But in addition, this reenactor is also a bit of a historian, and he must know how to connect the objects with the history of the moment, since everything is a «prisoner» of the moment to a greater or lesser extent. And, for this very reason, our recreater is a person who has studied and read, creating a message capable of uniting the freshness and spontaneity of the student with the rigid message of the object. Making the reenactor an essential part of any session.