Tag Archives : recurs didàctic

Març, inauguracions i nova imatge / Marzo, inauguraciones y nueva imagen.


Definir març costa, ja que costa decidir que ha pesat més, de manera que optarem per la línia cronològica. Sent el primer el primer esdeveniment la inauguració d’un nou equipament, com és el refugi de Santa Coloma de Gramenet, i el segon lloc serà pel canvi d’imatge, en el que encara estem pencant. I tot això sense oblidar la tradicional visita a les trinxeres de Subirats, una altre mostra de Recreació i Patrimoni Junts que ja fa temps que està en marxa.
Definir marzo cuesta, ya que cuesta decidir que ha pesado más, por lo que optaremos por la línea cronológica. Siendo el primero el primer evento la inauguración de un nuevo equipamiento, como es el refugio de Santa Coloma de Gramenet, y el segundo lugar será por el cambio de imagen, en el que todavía estamos currando. Y todo ello sin olvidar la tradicional visita a las trincheras de Subirats, otra muestra de Recreación y Patrimonio Juntos que lleva tiempo en marcha.

Read More »

Tallers didàctics a Escoles, instituts i universitats. Apropament al sistema educatiu i normalització? / Talleres didácticos en Escuelas, institutos y universidades. ¿Acercamiento al sistema educativo y normalización?


La recreació com a eina d’aprenentatge?
Sé que no es normal començar amb una pregunta, però la resposta es un clar si! I aquest Si, es basa en l’acostament al temps explicat, via el recreador i els objecte, els dos «conceptes» amb missatge propi. Però que es necessiten l’un a l’altre.

Reenactment as a learning tool?
I know it’s not normal to start with a question, but the answer is a clear yes! And this If, is based on the approach to time explained, via the recreater and the object, the two «concepts» with their own message. But that they need each other.

¿La recreación como herramienta de aprendizaje?
Sé que no es normal empezar con una pregunta, ¡pero la respuesta es un claro si! Y este Si, se basa en el acercamiento al tiempo explicado, vía el recreador y los objetos, ambos «conceptos» con mensaje propio. Pero que se necesitan uno a otro.

Read More »