Tag Archives : spanish civil war

Maig, Subirats i estudiants / Mayo, Subirats y estudiantes


Si abril va ser un mes de sortides, maig ha estat marcat sobretot per estudiants, sigui universitaris com instituts, però també per les trinxeres de El Pago, que, a més, varen acollir vora cent alumnes de Viladecavalls en diverses tandes.
If April was a month of outings, May has been marked above all by students, whether university or high school, but also by the trenches of El Pago, which, in addition, hosted close to a hundred students from Viladecavalls in several rounds.
Si abril fue un mes de salidas, mayo ha estado marcado sobre todo por estudiantes, sea universitarios como institutos, pero también por las trincheras de El Pago, que, además, acogieron a cerca de cien alumnos de Viladecavalls en varias tandas.

Read More »

Abril? «Campanya» de Lleida i Olesa de Montserrat / Abril? “Campaña” de Lleida y Olesa de Montserrat.


Abril ha estat un mes mogut, com ho proven cinc sortides en un mes, i dos es van solapar. Però tot i així ens n’hem sortit airosament.

Vilanova de la Barca, Castell de Gardeny, Olesa de Montserrat, Vallbona de les Monges i La Granadella han estat els escenaris on hem estat, i cada un ha tingut les seves peculiaritats. I el millor, serà anar acte per acte.

Abril ha sido un mes movido, como prueban cinco salidas en un mes, y dos se solaparon. Pero aún así nos hemos salido airosamente.
April has been a busy month, as evidenced by five departures in one month, and two overlapped. But even so, we got away with flying colors.

Vilanova de la Barca, Castell de Gardeny, Olesa de Montserrat, Vallbona de les Monges and La Granadella have been the stages we have been to, and each has had its peculiarities. And the best thing is to go act by act.
Vilanova de la Barca, Castillo de Gardeny, Olesa de Montserrat, Vallbona de les Monges y La Granadella han sido los escenarios en los que hemos estado, y cada uno ha tenido sus peculiaridades. Y lo mejor, será ir acto por acto.

Read More »

Març, inauguracions i nova imatge / Marzo, inauguraciones y nueva imagen.


Definir març costa, ja que costa decidir que ha pesat més, de manera que optarem per la línia cronològica. Sent el primer el primer esdeveniment la inauguració d’un nou equipament, com és el refugi de Santa Coloma de Gramenet, i el segon lloc serà pel canvi d’imatge, en el que encara estem pencant. I tot això sense oblidar la tradicional visita a les trinxeres de Subirats, una altre mostra de Recreació i Patrimoni Junts que ja fa temps que està en marxa.
Definir marzo cuesta, ya que cuesta decidir que ha pesado más, por lo que optaremos por la línea cronológica. Siendo el primero el primer evento la inauguración de un nuevo equipamiento, como es el refugio de Santa Coloma de Gramenet, y el segundo lugar será por el cambio de imagen, en el que todavía estamos currando. Y todo ello sin olvidar la tradicional visita a las trincheras de Subirats, otra muestra de Recreación y Patrimonio Juntos que lleva tiempo en marcha.

Read More »

Gener de recreació, Gener a Ordal / Enero de recreación, Enero en Ordal


I ja van sis edicions de les Jornades de Memòria a Subirats amb recreadors, vam començar el 2017 i, excepte la parada obligatòria de 2021, sempre hem estat amb la gent del CESUB, a qui hem d’agrair que ens permetés presentar el concepte de Recreació i Patrimoni Junts. Camí que han caminat ja quatre entitats de recreació.

No cal dir que aquestes jornades van més enllà del que fem aquí, per tant, som conscients que només expliquem una porció de tot el que es viu durant el cap de setmana.
And there are already six editions of the Days of Memory in Subirats with re-enactors, we started in 2017 and, except for the mandatory stop in 2021, we have always been with the people of CESUB, to whom we must thank for allowing us to present the concept of Recreation and Heritage Together. A path that four recreation organizations have already walked.

It goes without saying that these days go beyond what we do here, therefore, we are aware that we only explain a portion of everything that is experienced during the weekend.
Y ya van seis ediciones de las Jornadas de Memoria en Subirats con recreadores, empezamos en 2017 y, salvo la parada obligatoria de 2021, siempre hemos estado con la gente del CESUB, a quien debemos agradecer que nos permitiera presentar el concepto de Recreación y Patrimonio Juntos. Camino que han andado ya cuatro entidades de recreo.

Ni que decir tiene que estas jornadas van más allá de lo que hacemos aquí, por tanto, somos conscientes de que sólo explicamos una porción de todo lo que se vive durante el fin de semana.
Kaj jam estas ses eldonoj de la Tagoj de Memoro en Subirats kun reaktorantoj, ni komencis en 2017 kaj, krom la deviga halto en 2021, ni ĉiam estis kun la homoj de CESUB, al kiuj ni devas danki pro tio, ke ili permesis al ni. prezenti la koncepton de Distro kaj Heredaĵo Kune. Vojo, kiun kvar distraj organizoj jam marŝis.

Nenias diri, ke ĉi tiuj tagoj superas tion, kion ni faras ĉi tie, tial ni konscias, ke ni klarigas nur parton de ĉio, kio estas spertata dum la semajnfino.

Read More »

Notes sobre ordre de combat (I):


Sovint, en les recreacions, veiem als «veterans» alliçonant als menys experimentats en la manera adequada de moure’s amb el fusell a les simulacions de combat, per assegurar que no s’adopten postures anacròniques. L’objectiu d’aquest article és analitzar el rerefons històric d’aquesta qüestió, i proporcionar uns arguments fonamentats sobre les postures més correctes.

Read More »

Notas sobre orden de combate (I):


A menudo, en las recreaciones, vemos a los “veteranos” aleccionando a los menos experimentados en la manera adecuada de moverse con el fusil en las simulaciones de combate, para asegurar que no se adoptan posturas anacrónicas. El objetivo de este artículo es analizar el trasfondo histórico de esta cuestión, y proporcionar unos argumentos fundamentados acerca de las posturas más correctas.

Read More »

Recreació al cap de pont de Balaguer, «nous i vells» formats de recreació.


Aquest cap de setmana hem estat a les localitzacions de les trinxeres del Merengue i a les trinxeres del Tossal de les Forques, a la zona de Lleida, per a un curtmetratge sobre la guerra civil Espanyola. No podem donar detalls de la gravació fins que estigui estrenada, però si podem deixar vos unes imatges i els fets que van passar fa 80 anys.

Després de l’ofensiva de l’Aragó, a Catalunya el front es va estabilitzar en el Segre i l’Ebre, tret de diversos caps de pont que havien aconseguit travessar per la zona de Serós, Lleida i Balaguer.

Read More »