Recreació Civil / Recreación Civil

Traducció al Castellà després del Català

Recrear la vida civil no es una novetat, això per començar, però si que ho es en el nostre cas. I per doble!

I, s’ha de dir al principi per evitar oblidar-ho, li devem tot a la valentia de la gent de el Molí d’en Rata, a Ripollet, qui va creure en nosaltres des del principi… i fins i tot quan les coses no estaven tan clares! I es que no negarem que a vegades la documentació necessària, es posa més difícil d’aconseguir del que hauria de ser.

Però anem al concepte «I per doble!», ja que van ser dos jornades i de formats diferents. La primera, a l’octubre de 2021 expositors fixes, la segona més activa i recreant la revolta anarquista de 1933.

La d’octubre, com hem dit va ser d’un format més que conegut, el de expositors didàctics, que tan bons resultats ens ha portat.

Cinc foren els escenaris, tots ells situats al replà del Molí d’en Rata i foren manegats per gent de XV Brigada Mixta, Didpatri i gent no adscrita a cap d’ells però amb igual amor per la història. Cosa que ens igualava a tots.

L’arribada de la República amb el nou Alcalde Magí, una explicació sobre els nous mètodes educatius, les eleccions del 1933, la polèmica pel nou mercat i les festes majors foren els escenaris temporals. Creant una atmosfera que, sense sortir de la localitat mostrava les il·lusions i algunes polèmiques que es repetiren arreu en el període de pau republicà.

Costa triar, ja que tots ells explicaven quelcom important, però m’agradaria destacar-ne dos.

La escola fou aprofitada per explicar el mètode Freinet, que coexistí amb el Montesori, que defugia del tradicional sistema educatiu de les escoles tradicionals, dominades per l’església normalment, donant pas a una relativa llibertat educativa on el ritme el marcava l’alumne. Tota una fita en la Espanya del moment.

Les eleccions del 1933…que dir que no sabeu! Les primeres votacions en que va poder votar la dona, fent real la promesa escrita en la constitució de 1931. De ben segur que a ningú de vosaltres s’ús acudirà res que li resti importància històrica.

I, ja ens permetreu aquest petit punt de ego, possiblement fou la primera vegada que es recreava, motiu pel qual cal felicitar als cinc valents que van ser-ne protagonistes.

Vol dir això que els altres companys no tenen importància? Ni molt menys! Tots ells es van preparar els diàlegs o escenificacions pensats des del centre d’interpretació, dotats alhora de llibertat per que els recreadors se’ls poguessin fer seu.

De octubre anirem a febrer de 2022, a la revolta anarquista de 1933, aquesta recreació molt més activa i que va implicar diverses associacions, equipaments municipals i espai públic, apart de la consecució de documentació de més complexitat. Tot plegat una feina col·lectiva de gran valor, i, esperem de grans resultats.

Cal reconèixer, a més, que ja el simple fet de recrear una revolta, es de gran valor, afegint que fou contra la república, a qui solem atribuir grandeses, grandeses que hi són però fos per les presses d’uns o per l’oposició d’altres mai podrem saber fins on s’hagués arribat.

Sent en aquesta ocasió representades les presses, les presses dels sectors més radicals de l’esquerra vers la poca velocitat en que arribaven els fruits de les promeses republicanes del 31. I tot això a l’edifici de l’antic ajuntament, ara seu de l’arxiu i urbanisme, tot aprofitant els entorns de la plaça i església propers.

https://www.instagram.com/p/CZulP11oA78/

Quatre foren les representacions dutes a terme per les entitats de: XV Brigada Mixta, Servei Històric de Mossos d’Esquadra, GRH El Comité, Didpatri, Ejercito del Ebro i fins i tot gent no adscrita encara a cap d’ells, però que ens ronden i ens encanta tenir-los prop, malgrat sabem que potser no els acabem de reclutar del tot!

I tots ells compliren a la perfecció els seus papers, altre cop prou còmode per que es fessin seu el personatge a recrear, personatge que podia anar de de les forces de l’ordre (Guàrdia d’Assalt i Mossos d’esquadra), gent del poble (venedora de diaris i dona que comprava el pa), anarquistes i el que anomenarem gent d’ordre (Alcalde i primer tinent d’alcalde). Papers tots ells que entraven i sortien en una sintonia més que decent, tenint en compte que només hi va haver un parell d’assajos previs. Per que reconeguem que, hi pot haver tot el guió que vulguis, però sobre l’espai es on tot agafa forma. Tot això entre focs artificials que simulaven els inevitables tiroteigs d’una revolta pròpia d’una de les èpoques més convulses a l’historia espanyola, europea i mundial.

He dit «sintonia més que decent?», corregeixo…sintonia meravellosa duta a terme per no professionals del teatre, però que estimen el que fan:

Transmetre la Història a Través de la Recreació Històrica.

Oriol Miró Serra

11 de Febrer de 2022

Recreación Civil

Recrear la vida civil no es una novedad, esto para empezar, pero sí lo es en nuestro caso. ¡Y por doble!

Y, hay que decir al principio para evitar olvidarlo, le debemos todo a la valentía de la gente del Molí d’en Rata, en Ripollet, quien creyó en nosotros desde el principio… e incluso cuando las cosas no estaban tan claras! Y es que no negaremos que en ocasiones la documentación necesaria, se pone más difícil de conseguir de lo que debería ser.

Pero vayamos al concepto «¡Y por doble!», ya que fueron dos jornadas y de formatos diferentes. La primera, en octubre de 2021 expositores fijos, la segunda más activa y recreando la revuelta anarquista de 1933.

La de octubre, como hemos dicho, fue de un formato más que conocido, el de expositores didácticos, que tan buenos resultados nos ha traído.

Cinco fueron los escenarios, todos ellos situados en el rellano del Molí d’en Rata y fueron manejados por gente de XV Brigada Mixta, Didpatri y gente no adscrita a ninguno de ellos pero con igual amor por la historia. Lo que nos igualaba a todos.

La llegada de la República con el nuevo Alcalde Magí, una explicación sobre los nuevos métodos educativos, las elecciones de 1933, la polémica por el nuevo mercado y las fiestas mayores fueron los escenarios temporales. Creando una atmósfera que, sin salir de la localidad, mostraba las ilusiones y algunas polémicas que se repitieron en todo el período de paz republicano.

Cuesta elegir, ya que todos ellos explicaban algo importante, pero me gustaría destacar dos.

La escuela fue aprovechada para explicar el método Freinet, que coexsitió con el Montesori, que rehuía del tradicional sistema educativo de las escuelas tradicionales, dominadas por la iglesia normalmente, dando paso a una relativa libertad educativa donde el ritmo lo marcaba el alumno. Todo un hito en la España del momento.

Las elecciones de 1933…que decir que no sepáis Las primeras votaciones en que pudo votar la mujer, haciendo real la promesa escrita en la constitución de 1931. Seguro que a nadie de vosotros se os ocurrirá nada que le reste importancia histórica.

Y, ya nos permitiréis este pequeño punto de ego, posiblemente fue la primera vez que se recreaba, por lo que hay que felicitar a los cinco valientes que fueron protagonistas.

¿Quiere esto decir que los demás compañeros no tienen importancia? ¡Ni mucho menos! Todos ellos se prepararon los diálogos o escenificaciones pensados ​​desde el centro de interpretación, dotados a la vez de libertad para que los recreadores se les pudieran hacer suyo.

De octubre iremos a febrero de 2022, en la revuelta anarquista de 1933, esta recreación mucho más activa y que implicó a varias asociaciones, equipamientos municipales y espacio público, aparte de la consecución de documentación de mayor complejidad. Todo un trabajo colectivo de gran valor, y, esperamos de grandes resultados.

Hay que reconocer, además, que ya el simple hecho de recrear una revuelta, es de gran valor, añadiendo que fue contra la república, a la que solemos atribuir grandezas, grandezas que están pero fuera por las prisas de unos o por el oposición de otros nunca podremos saber hasta dónde se hubiera llegado.

Siendo en esta ocasión representadas las prisas, las prisas de los sectores más radicales de la izquierda hacia la poca velocidad en que llegaban los frutos de las promesas republicanas del 31. Y todo ello en el edificio del antiguo ayuntamiento, ahora sede de el archivo y urbanismo, aprovechando los entornos de la plaza e iglesia cercanos.

Cuatro fueron las representaciones llevadas a cabo por las entidades de: XV Brigada Mixta, Servicio Histórico de Mossos d’Esquadra, GRH El Comité, Didpatri, Ejercito del Ebro e incluso gente no adscrita todavía a ninguno, pero que nos rondan y nos encanta tenerlos cerca, ¡a pesar de sabemos que quizás no los acabamos de reclutar por completo!

Y todos ellos cumplieron a la perfección sus papeles, otra vez lo suficientemente cómodo para que se hicieran suyo el personaje a recrear, personaje que podía ir de las fuerzas del orden (Guardia de Asalto y Mossos d’esquadra), gente del pueblo (vendedora de periódicos y mujer que compraba el pan), anarquistas y lo que llamaremos gente de orden (Alcalde y primer teniente de alcalde). Papeles todos ellos que entraban y salían en una sintonía más que decente, dado que sólo hubo un par de ensayos previos. Porque reconozcamos que, puede haber todo el guion que quieras, pero sobre el espacio es donde todo toma forma. Todo esto entre fuegos artificiales que simulaban los inevitables tiroteos de una revuelta propia de una de las épocas más convulsas en la historia española, europea y mundial.

¿He dicho «sintonía más que decente?», corrijo…sintonía maravillosa llevada a cabo por no profesionales del teatro, pero que aman lo que hacen:

Transmitir la Historia a través de la Recreación Histórica.

Oriol Miró Serra

11 de Febrero de 2022