Author Archives : Oriol Miró Serra

Maig, Subirats i estudiants / Mayo, Subirats y estudiantes


Si abril va ser un mes de sortides, maig ha estat marcat sobretot per estudiants, sigui universitaris com instituts, però també per les trinxeres de El Pago, que, a més, varen acollir vora cent alumnes de Viladecavalls en diverses tandes.
If April was a month of outings, May has been marked above all by students, whether university or high school, but also by the trenches of El Pago, which, in addition, hosted close to a hundred students from Viladecavalls in several rounds.
Si abril fue un mes de salidas, mayo ha estado marcado sobre todo por estudiantes, sea universitarios como institutos, pero también por las trincheras de El Pago, que, además, acogieron a cerca de cien alumnos de Viladecavalls en varias tandas.

Read More »

Abril? «Campanya» de Lleida i Olesa de Montserrat / Abril? “Campaña” de Lleida y Olesa de Montserrat.


Abril ha estat un mes mogut, com ho proven cinc sortides en un mes, i dos es van solapar. Però tot i així ens n’hem sortit airosament.

Vilanova de la Barca, Castell de Gardeny, Olesa de Montserrat, Vallbona de les Monges i La Granadella han estat els escenaris on hem estat, i cada un ha tingut les seves peculiaritats. I el millor, serà anar acte per acte.

Abril ha sido un mes movido, como prueban cinco salidas en un mes, y dos se solaparon. Pero aún así nos hemos salido airosamente.
April has been a busy month, as evidenced by five departures in one month, and two overlapped. But even so, we got away with flying colors.

Vilanova de la Barca, Castell de Gardeny, Olesa de Montserrat, Vallbona de les Monges and La Granadella have been the stages we have been to, and each has had its peculiarities. And the best thing is to go act by act.
Vilanova de la Barca, Castillo de Gardeny, Olesa de Montserrat, Vallbona de les Monges y La Granadella han sido los escenarios en los que hemos estado, y cada uno ha tenido sus peculiaridades. Y lo mejor, será ir acto por acto.

Read More »

Març, inauguracions i nova imatge / Marzo, inauguraciones y nueva imagen.


Definir març costa, ja que costa decidir que ha pesat més, de manera que optarem per la línia cronològica. Sent el primer el primer esdeveniment la inauguració d’un nou equipament, com és el refugi de Santa Coloma de Gramenet, i el segon lloc serà pel canvi d’imatge, en el que encara estem pencant. I tot això sense oblidar la tradicional visita a les trinxeres de Subirats, una altre mostra de Recreació i Patrimoni Junts que ja fa temps que està en marxa.
Definir marzo cuesta, ya que cuesta decidir que ha pesado más, por lo que optaremos por la línea cronológica. Siendo el primero el primer evento la inauguración de un nuevo equipamiento, como es el refugio de Santa Coloma de Gramenet, y el segundo lugar será por el cambio de imagen, en el que todavía estamos currando. Y todo ello sin olvidar la tradicional visita a las trincheras de Subirats, otra muestra de Recreación y Patrimonio Juntos que lleva tiempo en marcha.

Read More »

Febrer tranquil, però no pas inactiu. Pinell i estudi! / Febrero tranquilo, pero no inactivo. Pinell y estudio!


Aquest febrer ha estat un més tranquil, cert! Però mai deixem de treballar, aquest més hem estat presents a la Cursa dels Biberons, ja tradicional, i es dona per finiquitat el llibre de Pere Tarrés anomenat El meu diari de guerra. Posant de mostra el continu estudi que els recreadors com cal mai abandonen.
This February has been a quieter one, true! But we never stop working, this past month we were present at the already traditional Cursa dels Biberons, and the book by Pere Tarrés called El meu diari de guerra is given as a finishing touch. Showcasing the continuous study that the reenactors as it should never give up.
¡Este febrero ha sido uno más tranquilo, cierto! Pero nunca dejamos de trabajar, este más hemos estado presentes en la Cursa dels Biberons, ya tradicional, y se da por finiquitado el libro de Pere Tarrés llamado El meu de guerra. Poniendo de muestra el continuo estudio que los recreadores como es debido nunca abandonan.

Read More »

Gener de recreació, Gener a Ordal / Enero de recreación, Enero en Ordal


I ja van sis edicions de les Jornades de Memòria a Subirats amb recreadors, vam començar el 2017 i, excepte la parada obligatòria de 2021, sempre hem estat amb la gent del CESUB, a qui hem d’agrair que ens permetés presentar el concepte de Recreació i Patrimoni Junts. Camí que han caminat ja quatre entitats de recreació.

No cal dir que aquestes jornades van més enllà del que fem aquí, per tant, som conscients que només expliquem una porció de tot el que es viu durant el cap de setmana.
And there are already six editions of the Days of Memory in Subirats with re-enactors, we started in 2017 and, except for the mandatory stop in 2021, we have always been with the people of CESUB, to whom we must thank for allowing us to present the concept of Recreation and Heritage Together. A path that four recreation organizations have already walked.

It goes without saying that these days go beyond what we do here, therefore, we are aware that we only explain a portion of everything that is experienced during the weekend.
Y ya van seis ediciones de las Jornadas de Memoria en Subirats con recreadores, empezamos en 2017 y, salvo la parada obligatoria de 2021, siempre hemos estado con la gente del CESUB, a quien debemos agradecer que nos permitiera presentar el concepto de Recreación y Patrimonio Juntos. Camino que han andado ya cuatro entidades de recreo.

Ni que decir tiene que estas jornadas van más allá de lo que hacemos aquí, por tanto, somos conscientes de que sólo explicamos una porción de todo lo que se vive durante el fin de semana.
Kaj jam estas ses eldonoj de la Tagoj de Memoro en Subirats kun reaktorantoj, ni komencis en 2017 kaj, krom la deviga halto en 2021, ni ĉiam estis kun la homoj de CESUB, al kiuj ni devas danki pro tio, ke ili permesis al ni. prezenti la koncepton de Distro kaj Heredaĵo Kune. Vojo, kiun kvar distraj organizoj jam marŝis.

Nenias diri, ke ĉi tiuj tagoj superas tion, kion ni faras ĉi tie, tial ni konscias, ke ni klarigas nur parton de ĉio, kio estas spertata dum la semajnfino.

Read More »

Tallers didàctics a Escoles, instituts i universitats. Apropament al sistema educatiu i normalització? / Talleres didácticos en Escuelas, institutos y universidades. ¿Acercamiento al sistema educativo y normalización?


La recreació com a eina d’aprenentatge?
Sé que no es normal començar amb una pregunta, però la resposta es un clar si! I aquest Si, es basa en l’acostament al temps explicat, via el recreador i els objecte, els dos «conceptes» amb missatge propi. Però que es necessiten l’un a l’altre.

Reenactment as a learning tool?
I know it’s not normal to start with a question, but the answer is a clear yes! And this If, is based on the approach to time explained, via the recreater and the object, the two «concepts» with their own message. But that they need each other.

¿La recreación como herramienta de aprendizaje?
Sé que no es normal empezar con una pregunta, ¡pero la respuesta es un claro si! Y este Si, se basa en el acercamiento al tiempo explicado, vía el recreador y los objetos, ambos «conceptos» con mensaje propio. Pero que se necesitan uno a otro.

Read More »

La cantina, o com recrear el moment de repòs d’un soldat! / ¡La cantina, o cómo recrear el momento de reposo de un soldado!


Si viene del artículo de Milicia de Cultura, ya habreis visto que no toda la recreación requiere de armas, y ahora le pondremos otro ejemplo. ¡La cantina, el lugar de reposo de un soldado!
Si veniu de l’article de Milícia de Cultura, ja haureu vist que no tota la recreació requereix d’armes, i ara us en posarem un altre exemple. La cantina, el lloc de repòs d’un soldat.

Parlem d’un escenari dels més agraïts, però que ben fet, requereix de molta feina i molta logística, fins i tot en la seva versió reduïda.
Hablamos de un escenario de los más agradecidos, pero que bien hecho, requiere mucho trabajo y mucha logística, incluso en su versión reducida.

Read More »

Notas sobre la guerra civil, actuación del POUM, de Juan Andrade.


Que les llibreries de vell són aquell meravellós tresor a conservar ho sabem, però llibres com aquest ho demostren. I es que on sinó trobaríem una obra que posa llum a tot el procés contra el POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, que va portar a un partit comunista a a ser acusat de feixista i col·laborador amb el feixisme contra el qual s’estava lluitant.

Read More »